دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمد   سالار الهی

پست الکترونیکی : a-salar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک پلاسما

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه فیزیک (مقطع کارشناسی)

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/03/01

احمد سالار الهی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

^